O projekcie

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski oraz Radę (UE) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, doszło do całkowitej rewolucji w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Nowe przepisy nałożyły szereg skomplikowanych obowiązków, niezrozumiałych bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz odpowiedniego zaplecza finansowego. W związku z powyższym, dokładne zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami oraz wdrożenie ich przez mniejsze organizacje społeczne stało się realnym problemem dręczącym cały trzeci sektor.

Niniejszy projekt ma na celu dotarcie do jak najszerszej reprezentacji organizacji trzeciego sektora, celem zwiększenia świadomości prawnej oraz poziomu wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, aby wdrożenie oraz realizacja obowiązujących przepisów nie stanowiły dla nich problemu.

Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez przygotowanie łatwo dostępnego oraz kompleksowego kompendium wiedzy zawierającego zbiór najważniejszych informacji oraz materiałów z zakresu ochrony danych osobowych. Wiedza zawarta w tym kompendium będzie poruszała w sposób przystępny oraz zrozumiały podstawy problematyki związanej ze stosowaniem przepisów oraz wdrażaniem procedur gwarantujących bezpieczne przetwarzanie danych w związku z wykonywaniem przez organizacje pozarządowe zadań publicznych. Eporadnik, stanowiący to kompendium wiedzy składał się będzie z ciekawych infografik, case study oraz materiałów użytkowych, które będą ułatwiały zrozumienie przepisów unijnego rozporządzenia wraz z ich późniejszym wdrożeniem w organizacjach trzeciego sektora.

Wraz z eporadnikiem powstanie Kodeks postępowania, specjalnie dedykowany organizacjom trzeciego sektora, będzie miał on na celu pomoc we właściwym stosowaniu unijnego rozporządzenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki przetwarzania danych osobowych przez organizacje pozarządowe. Poruszał będzie on między innymi wytyczne w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego wobec poszczególnych osób, których dane osobowe przetwarza administrator danych lub podmiot przetwarzający, procedury zbierania danych osobowych, środki zabezpieczenia gromadzonych danych osobowych i wiele innych.

Ostatnim elementem niniejszego projektu będzie przeprowadzenie w sześciu polskich miastach praktycznych szkoleń dedykowanych organizacjom trzeciego sektora, które to będą miały na celu podniesienie świadomości prawej oraz poziomu wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Przybiorą one postać konferencyjną, składającą się z elementów wykładowych, szkoleniowych oraz seminaryjnych. Uczestnicy tych szkoleń będą mieli możliwość zapoznania się z problematyką ochrony danych osobowych od strony praktycznej. Ponadto w ramach szkoleń uczestnicy będą mieli możliwość skonsultowania swoich problemów z ekspertami zajmującymi się ochroną danych osobowych.