RODO w NGO

Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych
O projekciePublikacje

Projekt kodeksu

Przedstawiamy Państwu wersję projektu Kodeksu Dobrych Praktyk dla organizacji pozarządowych po konsultacjach społecznych.

Projekt kodeksu opracowali oraz merytorycznie nadzorują prawnicy z kancelarii Parchimowicz i Kwaśniewski spółka adwokacka sp. k.
– dr Klaudia Gawlik-Bugańska oraz Krystian Owczarek.

Wersja ta pochodzi z 31 sierpnia 2020 roku

e-Poradnik RODO

Poradnik ma na celu przybliżenie problematyki ochrony danych osobowych.

W jego treści zamieszczone zostały podstawowe informacje odnoszące się do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, poparte licznymi przykładami mającymi na celu wyjaśnienie działań poszczególnych mechanizmów prawnych wynikających z rozporządzenia unijnego, potocznie zwanego RODO.

Czym jest kodeks postępowania?

Kto może być objęty kodeksem
postępowania?

Cel kodeksu postępowania dla branży NGO

Zalety kodeksu postępowania dla organizacji pozarządowych

O projekcie

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski oraz Radę (UE) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, doszło do całkowitej rewolucji w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Nowe przepisy nałożyły szereg skomplikowanych obowiązków, niezrozumiałych bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz odpowiedniego zaplecza finansowego. W związku z powyższym, dokładne zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami oraz wdrożenie ich przez mniejsze organizacje społeczne stało się realnym problemem dręczącym cały trzeci sektor.

Niniejszy projekt ma na celu dotarcie do jak najszerszej reprezentacji organizacji trzeciego sektora, celem zwiększenia świadomości prawnej oraz poziomu wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, aby wdrożenie oraz realizacja obowiązujących przepisów nie stanowiły dla nich problemu.

Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez przygotowanie łatwo dostępnego oraz kompleksowego kompendium wiedzy zawierającego zbiór najważniejszych informacji oraz materiałów z zakresu ochrony danych osobowych. Wiedza zawarta w tym kompendium będzie poruszała w sposób przystępny oraz zrozumiały podstawy problematyki związanej ze stosowaniem przepisów oraz wdrażaniem procedur gwarantujących bezpieczne przetwarzanie danych w związku z wykonywaniem przez organizacje pozarządowe zadań publicznych. Eporadnik, stanowiący to kompendium wiedzy składał się będzie z ciekawych infografik, case study oraz materiałów użytkowych, które będą ułatwiały zrozumienie przepisów unijnego rozporządzenia wraz z ich późniejszym wdrożeniem w organizacjach trzeciego sektora. 

Wraz z eporadnikiem powstanie Kodeks postępowania, specjalnie dedykowany organizacjom trzeciego sektora, będzie miał on na celu pomoc we właściwym stosowaniu unijnego rozporządzenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki przetwarzania danych osobowych przez organizacje pozarządowe. Poruszał będzie on między innymi wytyczne w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego wobec poszczególnych osób, których dane osobowe przetwarza administrator danych lub podmiot przetwarzający, procedury zbierania danych osobowych, środki zabezpieczenia gromadzonych danych osobowych i wiele innych.

Ostatnim elementem niniejszego projektu będzie przeprowadzenie w sześciu polskich miastach praktycznych szkoleń dedykowanych organizacjom trzeciego sektora, które to będą miały na celu podniesienie świadomości prawej oraz poziomu wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Przybiorą one postać konferencyjną, składającą się z elementów wykładowych, szkoleniowych oraz seminaryjnych. Uczestnicy tych szkoleń będą mieli możliwość zapoznania się z problematyką ochrony danych osobowych od strony praktycznej. Ponadto w ramach szkoleń uczestnicy będą mieli możliwość skonsultowania swoich problemów z ekspertami zajmującymi się ochroną danych osobowych.

Aktualności

Największe absurdy RODO – garść śmiesznych anegdot

Największe absurdy RODO – garść śmiesznych anegdot

Wstęp RODO[1], każdy z nas słyszał o unijnym rozporządzeniu wiele różnych historii. Z jednej strony zalewały nas informacje o wielomilionowych karach oraz skomplikowanych procedurach. Natomiast z drugiej strony dochodziły absurdalne treści powstałe wskutek braku...

Przetwarzanie danych osobowych – jaką podstawę prawną zastosować?

Przetwarzanie danych osobowych – jaką podstawę prawną zastosować?

Wstęp Każda organizacja pozarządowa w ramach swojego codziennego funkcjonowania przetwarza dane osobowe. Proces przetwarzania danych osobowych polega na wykonywaniu jakichkolwiek działań na danych osobowych. W związku z powyższym procesem przetwarzania danych...

Zbieranie danych osobowych podczas wydarzeń

Zbieranie danych osobowych podczas wydarzeń

Działalność organizacji w tym procesie polega na organizowaniu, podejmowaniu działań i aktywności o różnorakim charakterze i zasięgu w zależności od podmiotu je organizującego, w szczególności prowadzeniu różnego rodzaju wydarzeń, akcji i kampanii, spotkań, debat,...

Formularz kontaktowy

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie przy ul. Jaracza 10/1 00-378 Warszawa (zwanym dalej Administratorem) w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Administratorem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w powyższych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pana/Pani pytanie. Informujemy, że przysługuje Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Pana/Pani  dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane podane przez Pana/Panią w niniejszym formularzu zostaną usunięte niezwłocznie po upływie przewidzianego w przepisach prawa okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt  pisząc na adres siedziby Administratora: ul. Jaracza 10/1 00-378 Warszawa lub mailowo na adres biuro@konfederacjaipr.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Polityka prywatności